پریفرم

priform

پریفرم

  • دهانه 70 با 21 و 24 و 34 گرم
  • دهانه 90 با 44 و 51 گرم
  • دهانه 120 با 83 و 95 گرم