جار 750 گرد

10 (2)

جار 750 گرد

 • دهانه: 72
 • وزن: 34 گرم
 • سایز: 750 سی سی

جار 750 شش ضلعی

26 (2)

جار 750 شش ضلعی

 • دهانه: 70
 • وزن: 34 گرم
 • سایز: 750 سی سی

جار 5000 گرد

39

جار 5000 گرد

 • دهانه: 120
 • وزن: 95 گرم
 • سایز: 5000 سی سی

جار 2300 گرد

14

جار 2300 گرد

 • دهانه: 120
 • وزن: 95 گرم
 • سایز: 5000 سی سی

جار 1350 کتابی

6-0

جار 1350 کتابی

 • دهانه: 90
 • وزن: 44 و 51 گرم
 • سایز: 1350 سی سی

جار 750 بیضی

placeholder image

جار 750 بیضی

 • دهانه: 90
 • وزن: 44 گرم
 • سایز: 750 سی سی

جار 1500 شش ضلعی

placeholder image

جار 1500 شش ضلعی

 • دهانه: 70
 • وزن: 50 گرم
 • سایز: 1500 سی سی

جار 350 گرد

9

جار 350 گرد

 • دهانه: 72
 • وزن: 21 گرم
 • سایز: 350 سی سی

جار 350 بیضی

placeholder image

جار 350 بیضی

 • دهانه: 70
 • وزن: 24 و 27 گرم
 • سایز: 350 سی سی

جار 2300 گرد

14

جار 2300 گرد

 • دهانه: 120
 • وزن: 83 گرم
 • سایز: 2300 سی سی

جار 750 چهار ضلعی

placeholder image

جار 750 چهار ضلعی

 • دهانه: 70
 • وزن: 34 گرم
 • سایز: 750 سی سی