جار 2300 چهار ضلعی

21

جار 2300 چهار ضلعی

 • دهانه: 90
 • وزن: 83 و 95 گرم
 • سایز: 2300 سی سی

جار 10000 چهار ضلعی

37

جار 10000 چهار ضلعی

 • دهانه: 120
 • وزن: 240 گرم
 • سایز: 10000 سی سی

جار 350 شش ضلعی

10-0

جار 350 شش ضلعی

 • دهانه: 70
 • وزن: 21 گرم
 • سایز: 350 سی سی

جار 1500 چهار ضلعی

6-0

جار 1500 چهار ضلعی

 • دهانه: 88
 • وزن: 51 و 44 گرم
 • سایز: 1500 سی سی

جار 750 چهار ضلعی

28

جار 750 چهار ضلعی

 • دهانه: 72
 • وزن: 34 گرم
 • سایز: 770 سی سی

جار 3800 گرد

14

جار 3800 گرد

 • دهانه: 120
 • وزن: 95 گرم
 • سایز: 3800 سی سی

جار 750 چهار ضلعی

6-0

جار 750 چهار ضلعی

 • دهانه: 88
 • وزن: 44 گرم
 • سایز: 750 سی سی

جار 350 چهار ضلعی

28 (2)

جار 350 چهار ضلعی

 • دهانه: 72
 • وزن: 24 گرم
 • سایز: 350 سی سی

جار 1500 گرد

27

جار 1500 گرد

 • دهانه: 88
 • وزن: 44 و 51 گرم
 • سایز: 1500 سی سی

جار 1150 گرد

27

جار 1150 گرد

 • دهانه: 90
 • وزن: 44 گرم
 • سایز: 1150 سی سی

جار 350 گرد

9

جار 350 گرد

 • دهانه: 72
 • وزن: 21 و 24 گرم
 • سایز: 350 سی سی

جار 350 گرد

4-0

جار 350 گرد

 • دهانه: 72
 • وزن: 24 و 21 گرم
 • سایز: 350 سی سی