بطری 1000 چهار ضلعی

20 (2)

بطری 1000 چهار ضلعی

 • سایز: 1000 سی سی
 • دهانه: 28
 • وزن: 27 گرم

بطری 1000 گرد

24 (2)

بطری 1000 گرد

 • سایز: 1000 سی سی
 • دهانه: 28
 • وزن: 25 و 27 گرم

بطری 450 چهار ضلعی

7-0

بطری 450 چهار ضلعی

 • سایز: 450 سی سی
 • دهانه: 38
 • وزن: 15 و 17 و 21 گرم

بطری 1300 چهار ضلعی

24 (2)

بطری 1300 چهار ضلعی

 • سایز: 1300 سی سی
 • دهانه: 28
 • وزن: 25 و 26.5 و 27 گرم

بطری 4000 گرد

22

بطری 4000 گرد

 • سایز: 4000 سی سی
 • دهانه: 45
 • وزن: 57 و 58 و 60 گرم

بطری 120 چهار کتابی

4 (2)

بطری 120 چهار کتابی

 • سایز: 120 سی سی
 • دهانه: 28
 • وزن: 14 و 15 و 21 گرم